زندگی....

زندگی یک بازی درد آور است زندگی یک اول بی آخر است

زندگی کردیم اما باختیم . کاخ خود را روی دریا ساختیم

لمس باید کرد این اندوه را
..........بر کمر باید کشید این کوه را

زندگی را باهمین غمها خوش است . باهمین بیش و همین کمها خوش است

زندگی را خوب باید آزمود . اهل صبرو غصه و اندوه بود
/ 0 نظر / 28 بازدید