دکتر محمدجواد ظریف، تاکنون چه کتاب‌هایی تالیف کرده است؟

دکتر محمدجواد ظریف یکی از چهره‌های سیاسی دولت حسن روحانی است که حرف‌های گفته و ناگفته بسیاری برای حک‌شدن در دل کاغذ دارد. با وجود این حضور پرتلاش وی در عرصه‌های مهم بین‌المللی مانع از نگارش کتاب‌هایی شده که تا پیش از در دست گرفتن اداره وزارت خارجه در تالیف آنها کوشا بود. نوع فعالیت‌های وی و حضورش در برخی شبکه‌های اجتماعی که گاهی چند خطی از اخبار وزارتخانه‌اش را به اطلاع مردم می‌رساند، شاید نویدبخش این باشد که جناب وزیر خاطراتش را از یک دوره بسیار حساس و مهم در عرصه سیاست خارجی ایران در زمانی نه چندان دور منتشر سازد. با همه انتقاداتی که به کم‌رنگی ظریف در عرصه تالیف وجود دارد، وی در حوزه تخصصی خود تا پیش از قرار گرفتن در ریل سیاست تدبیر و امید چند کتابی را تالیف کرده که در فهرست زیر قابل مشاهده است:
• آقای سفیر: گفت‌ و گو با محمدجواد ظریف سفیر پیشین ایران در سازمان ملل متحد
 مصاحبه کننده: محمدمهدی راجی، تهران : نشر نی‏‫، ۱۳۹۲،‌‏‫۳۸۴ ص.
• تعهدات جمهوری اسلامی ایران به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت (CTC)
دفتر مطالعات بین‌المللی مبارزه با تروریسم دانشگاه آزاد اسلامی؛ با مقدمه محمدجواد ظریف، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مطالعات بین‌المللی مبارزه با تروریسم‏‫، ۱۳۹۰، ‏‫۲۶۰ ص.
• دیپلماسی چند‌جانبه : پویایی مفهومی و کارکردی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
محمدجواد ظریف، سیدمحمدکاظم سجادپور؛ [ به سفارش] مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی[ وزارت امور خارجه]، تهران: وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات، ‏‫۱۳۹۱، ‏‫۹۲۸ص.
• رون‍ده‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی
 ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ظری‍ف‌، م‍ص‍طف‍ی‌ زه‍دان‍ی‌؛ [ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌] دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ‏‫‏‏‏، ۱۳۸۴، ۴۳۷ص.
• نهادهای ملی حقوق بشر
تالیف محمدرضا غائبی؛ با مقدمه محمدجواد ظریف؛ [به سفارش] دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ‏مشخصات نشر : تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات‏‫، ‏‫‏‏۱۳۸۷، ‏‫‏‏۱۸۴ ص.
• سازمان‌های بین‌المللی
محمدجواد ظریف، محمدکاظم سجادپور، تهران: میزان‏‫، ۱۳۸۹، ‏‫۲۸۰ ص.
/ 0 نظر / 24 بازدید