دکتر علی طیب‌نیا، تاکنون چه کتاب‌هایی تالیف کرده است؟

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دوشنبه دوم شهریورماه در تقویم ایرانی آغاز هفته دولت نامگذاری شده است؛ به همین مناسبت خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به وزیران کابینه دولت یازدهم و کتاب‌هایی که به نگارش درآورده‌اند، پرداخته است.
دکتر علی طیب‌نیا، پست وزارت اقتصاد را در کابینه یازدهم از آن خود کرده است. آن‌چنان که از سال‌های تالیف کتاب‌های جناب وزیر هویداست، وی نیز با حضور در عرصه پر‌هیاهوی اقتصاد چندان مجالی برای لمس کاغذ و تالیف کتاب در حوزه فعالیتش ندارد. اگرچه به نظر می‌رسد طیب‌نیا در دهه هشتاد رابطه بهتری با تالیف و نگارش داشته و هرچه به دهه نود و حضور در عرصه سیاست نزدیک‌تر شده از نوشتن و انتشار کتاب دور شده است.
• ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍رارزش‌ اف‍زوده‌ (‎VAT)‎] وی‌. ای‌. ت‍ی‌] در ای‍ران‌ ب‍رت‍ورم‌/ م‍ول‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ طی‍ب‌ن‍ی‍ا، ت‍ی‍م‍ور رح‍م‍ان‍ی‌؛ زی‍ر ن‍ظر پ‍روی‍ز ش‍ه‍ری‍اری‌ راد
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌ و دارای‍ی‌، دف‍ت‍ر طرح‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌: س‍ازم‍ان‌ ام‍ور م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۱۳۸۳. ص‌ ۲۷۶
• ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍رارزش‌ اف‍زوده‌ (‎VAT)‎] وی‌. ای‌. ت‍ی‌] در ای‍ران‌ ب‍ر ت‍وزی‍ع‌ درآم‍د/ م‍ج‍ری‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ طی‍ب‌ن‍ی‍ا؛ زی‍رن‍ظر پ‍روی‍ز ش‍ه‍ری‍اری‌ راد
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌ و دارای‍ی‌، دف‍ت‍ر طرح‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌: س‍ازم‍ان‌ ام‍ور م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۱۳۸۳. ۲۴۱ ص‌
• ت‍ئ‍وری‍‌‌ه‍ای‌ ت‍ورم‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ورم‌ در ای‍ران‌/ ع‍ل‍ی‌ طی‍ب‌ن‍ی‍ا، ت‍ه‍ران‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)، ۱۳۷۴. ۲۶۶ ص
• م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌(‎VAT)[وی‌ ای‌ ت‍ی‌] م‍روری‌ ب‍ر ادب‍ی‍ات‌ م‍وض‍وع‌ و ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌/ م‍ول‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ طی‍ب‌ن‍ی‍ا؛ زی‍رن‍ظر پ‍روی‍ز ش‍ه‍ری‍اری‌راد، ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌ و دارای‍ی‌، دف‍ت‍ر طرح‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌: س‍ازم‍ان‌ ام‍ور م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور، ۱۳۸۳. ۱۰۰ ص‌
منبع : نهاد کتابخانه های عمومی کشور

/ 1 نظر / 15 بازدید
نیلوفر

ولادت امام خوبی ها، امام رضا(ع) رو بهتون تبریک میگم.با آرروزی بهترینها